Privacybeleid Hotelload

Privacybeleid van toepassing op de website: https://hotelload.com:

De gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Voor de invullers van onze contactformulieren voor 'bieden op te koop aangeboden vakantiewoningen', 'contact helpdesk', 'vermelding voorverkoop' ,'advies makelaar' en 'vermelding accommodaties':

De aan ons verstrekte gegevens, onder andere:  naam, adres gegevens en e-mailadres, worden nimmer zonder toestemming van de verstrekker doorgegeven aan derden.

Wanneer een verkoopmakelaar reageert op een bod op een van de te koop aangeboden vakantiewoningen, dan geven wij uitsluitend een code door aan de makelaar. Dezelfde code wordt ook aan de bieder verstrekt. De bieder kan vervolgens zelf beslissen of zij/hij met de verkoopmakelaar contact op gaat nemen.

Alle aan Hotelload verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met de verstrekker. In het geval advies gevraagd wordt van een makelaar, geven wij de daarvoor benodigde gegevens door aan maximaal 2 deelnemende makelaars. Binnen 1 jaar na plaatsing van de vermeldingen 'voorverkoop' en/of 'te koop' worden uw gegevens verwijderd. Ook de eventueel betrokken makelaars verwijderen uw gegevens binnen deze termijn uit hun bestanden.
De opgeslagen gegevens kunnen op kantooruren (ma t/m vrij tussen 9.00 uur en 17.00 uur) bij de centrale administratie van Hotelload in de Biesbosstraat 1 te Middelburg (The Netherlands) worden opgevraagd. Email adres: info@hotelload.com

Via de mail doorgestuurde informatie over kortingen en andere voordelen

Hotelload (HL) krijgt van de eigenaren van vakantiewoningen, hotels en andere accommodaties gegevens door over kortingen en andere voordelen die betrekking hebben op bepaalde aankomsttijden en vertrektijden, aantallen personen, soorten kamers of andere vakantieverblijven en andere zaken die een rol kunnen spelen bij het regelen van een boeking. De kortingen en/of andere vormen van voordeel die genoemd worden op de Hotelload-website zijn gebaseerd op door aan HL verstrekte informatie. HL is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in deze informatie.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer HL links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door HL worden aanbevolen. HL aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door HL niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

HL behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HL of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

HL behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven
 • Uw bevindingen te e-mailen naar info@hotelload.com
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen
 • U te realiseren dat eventuele informatie uit systemen HL vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Vermijd in elk geval:

 • Het plaatsen van malware
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot)
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen
 • Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen
 • het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering

U mag het volgende van ons verwachten:

 • Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd.
 • In onderling overleg kunnen we, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een ludieke beloning voor elke melding van een ons nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. De beloning zal nooit in geldelijke vorm zijn.